Artikelen

Kies hieronder de afkolfset die je wilt bestellen.Adresgegevens

Vul hieronder je adresgegevens in. Dit is zowel het factuur- als het afleveradres.

Klantgegevens

Ben je klant van De Kraamvogel en lid van de ledenvereniging? In dat geval is de eerste week huur gratis.

E-mail

Nadat je een bestelling hebt geplaatst word je via mail op de hoogte gehouden van de voortgang.

Algemene Voorwaarden

Om de bestelling af te ronden dien je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 

Overzicht van je bestelling

Cliëntgegevens
Naam:
Adresgegevens:
Telefoon:
E-mail:
Bestelling
1x Medela Borstkolf
1x

Leveringsvoorwaarden


1. Definities

De Kraamvogel:

De Kraamvogel B.V., gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen: "De Kraamvogel"

Wederpartij:

Een ieder die een aanbod van De Kraamvogel aanvaardt en/of waarmee De Kraamvogel een overeenkomst sluit met betrekking tot de verkoop, verhuur of ter beschikkingstelling van artikelen.

Artikelen

De producten die via De Kraamvogel worden verkocht en verhuurd aan de wederpartij.


2. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen De Kraamvogel en een wederpartij waarop De Kraamvogel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Eenieder die een artikel bestelt op De Kraamvogel.nl verklaart zich akkoord met alle bepalingen in deze Leveringsvoorwaarden.


3. Bestellen

Na een geplaatste bestelling ontvangt de wederpartij een bevestiging per e-mail met het overzicht van de bestelling.


4. Prijzen / borg en betalingen

Alle prijzen op de website zijn in euro's en inclusief BTW.

De Kraamvogel behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen.

Betaling geschiedt door overmaking van het factuurbedrag door de Wederpartij via iDEAL. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de bevestiging van iDEAL.

Voor de verhuur c.q. terbeschikkingstelling van Artikelen wordt een borg (€ 100) in rekening gebracht.

Nadat De Kraamvogel de Artikelen schoongemaakt en in goede staat heeft terugontvangen wordt de borg, na inhouding van het huurbedrag en aankoopbedrag van de afkolfset, binnen 28 dagen door De Kraamvogel teruggestort aan de Wederpartij


5. Duur overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor de minimale duur van 1 week. De overeenkomst kan met dagen worden verlengd. Hieraan zijn kosten verbonden.

De overeenkomst tot verhuur c.q. terbeschikkingstelling van Artikelen eindigt op het moment dat De Kraamvogel de Artikelen schoongemaakt en in goede staat heeft terugontvangen, een en ander onverminderd het overige bepaalde in de overeenkomst c.q. deze voorwaarden.


6. Retour artikelen

Kosten voor het retourneren van de Artikelen komen voor rekening van de Wederpartij.

Indien De Kraamvogel de verhuurde c.q. terbeschikkinggestelde Artikelen niet tijdig of in goede staat terugontvangt, worden de hieruit voortvloeiende kosten verhaald op de Wederpartij.


7. Bezorging

De bezorging aan huis zal plaatsvinden binnen 24 uur vanaf het moment van bestelling.


8. Vragen / klachten

Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan kan de wederpartij per e-mail altijd contact opnemen met De Kraamvogel.

De wederpartij wordt geacht het product direct na ontvangst te onderzoeken of het in orde is. Bij foutieve levering en/ of defecten aan het artikel zorgen wij gratis voor een nieuwe levering of teruggave van het betaalde bedrag. De wederpartij zal in dit geval het artikel in originele staat én binnen 1 werkdag dienen terug te sturen. Kosten die wederpartij maakt voor retournering van foutieve levering en/of fabricagefouten worden tevens vergoed.

Deze garantie vervalt wanneer het artikel gebruikt, of er getracht is een gebrek zelf te herstellen.


9. Privacy

De Kraamvogel vindt het zeer belangrijk dat de door de wederpartij verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.

De Kraamvogel zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. De betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de gehuurde/ aangekochte artikelen te voldoen.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie wordt gebruikt voor intern onderzoek ter verbetering van onze dienstverlening. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker(s). De gegevens van de bezoeker(s) blijven onbekend.


10. Aansprakelijkheid

Alle artikelen die in het assortiment van De Kraamvogel zijn opgenomen, voldoen aan strenge eisen. De Kraamvogel is niet verantwoordelijk voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons gehuurde/ verkochte artikelen. Bovendien De Kraamvogel niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of het niet in acht nemen van de instructies van bijgeleverde handleiding dan wel wasvoorschriften in het label van de artikelen, dan wel oneigenlijk gebruik van de consument dan wel oneigenlijk gebruik van de consument.

Als De Kraamvogel al enige schade dient te vergoeden, dan is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de bestelling.


11. Overmacht

Incidenteel kan het voorkomen dat een product (tijdelijk) niet leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met de wederpartij.


12. Copyright

Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van De Kraamvogel.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook.

Bezoekers/gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van De Kraamvogel noch geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.


13. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Kraamvogel en Wederpartij.


14. Acceptatie algemene voorwaarden

Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met de Leveringsvoorwaarden. De wederpartij wordt tevens opgenomen in ons klantenbestand.